การนำ Wis.im Server, Wis.im Cloud และ Google Cloud เชื่อมกัน (New Hybrid Cloud) ด้วยระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network หรือ WAN) และโครงสร้างพื้นฐานส่วนบุคคล (Private Infrastructure) ในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยใช้ VMware และ OpenStack

จัดการ New Hybrid Cloud ด้วย Cloud Management Platform (CMP) ซึ่งควบคุม (Controlling) และเฝ้าระวัง (Monitoring) โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดได้จากจุดเดียว